Adelsgeschiedenis dl 8 - Edelen in Zeeland

Arie van Steensel, Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving (Verloren, Hilversum 2010). ISBN 978-90-8704-185-4, 492 pagina's.

Edelen in Zeeland beschrijft de geschiedenis van een adellijke populatie in een periode gekenmerkt door staatsvorming, verstedelijking en commercialisering. De ontwikkeling van de macht, rijkdom en status van de adel als groep en van de reproductiestrategieën van de individuele edelen in het graafschap Zeeland tussen 1400 en 1550 maakt duidelijk, dat het beeld van een adel in verval in de laatmiddeleeuwse Nederlanden niet langer houdbaar is. De politieke geschiedenis en sociale instituties van Zeeland druk­ten een belangrijk stempel op de samenstelling en het karakter van de adel. De diversiteit in politieke en economische profielen tussen de edelen was groot, maar zij maakten deel uit van gemeenschappelijke sociale netwerken. De interactie tussen edelen, vorstelijke ambtenaren en leden van de stedelijke elites nam in de Bourgondisch-Habsburgse periode toe. Geleidelijk kwamen de adellijke identiteit en levensstijl meer in het teken te staan van staatsdienst dan van ridderschap.